محمد خاتمی پای صندوق رای

سید محمد خاتمی و برادرش برای رای گیری پای صندوق رای حاضر شدند

سید محمد خاتمی به همراه برادرش محمد رضا خاتمی در ساعت 13/50 در یکی از حوزه های اخذ رای   حاضر شده و رای خود را به صندوق انداختند.

 

 

 

 
فریادهای 'مرگ بر منافق' ،'مرگ بر اسرائیل' ،'مرگ بر آمریكا' و 'الله اكبر' شهروندان تهرانی در میدان نبوت (هفت حوض) تهران طنین افكند.